Athena ve Paralari hakkında ansiklopedik bilgi sayfaları aşağıda listeleniyor.?

Aşağıdaki başlıklarda ilgili yazılı ve görsel içerikler olduğu saptandı....

Buda paraları

Buda paraları. Nümism. Hun-türk hükümdarı Buda (Bleda) için basılan gümüş ve bakır hatıra paraları, ön tarafında, Buda’nın resmi ve etrafında latince «BVDA dvx hvnnorum» (Hunların önderi Buda) kelimeleri görülür. Arka tarafında ise «AR. BVDA 441» yazısı vardır. (M)

içeriğin ilgililik derecesi: 100.00%


Athena tapınağı

Bergama athena tapınağı. athena, akropolis’in ko­ruyucusu sayıldığından daha Philelairus zamanında M.Ö. III. yy.ın başında bu tan­rıça için şehrin seçme bir yerinde tapınak yapıldı. Tapınağın alanı Eumenes II dev­rinde çift katlı sütunlu galerilerle çevrildi. Kazılar sırasında bulunan birçok parça Ber­lin’e taşınarak Pergamon Museum’da aslına uygun bir şekilde restore edildi, özellikle korkuluk levhaları üzerindeki kabartmalar çok ilgi [...]

içeriğin ilgililik derecesi: 96.70%


Argo

Argo, Altın post’u elde etmek için Argonaut’ları Kalkhis’e taşıyan gemi; adı hız veya parlak beyazlık anlamına gelir. Argo, athena’nın yönetiminde yapıldı. Tanrıça ge­miye kutsal ağaçtan (Dndone meşesi) bir par­ça çiviledi; geminin direği mucizeler göste­rirdi. Dönüşte gemi Poseidon’a verildi ise de athena onu burca çevirdi, (L)

içeriğin ilgililik derecesi: 83.93%


ATHENA

athena. Yun. mit. Zeus’un kızı, başlıca yunan tanrıçalarından biri. Pallas da denir. Zeus’un başından, tepeden tırnağa silâhlı olarak çıktığı için savaşçı bir tanrıça sayılır. Kalkanı, öldürdüğü Gorgon’un haşivle süslüdür. Kendine, dev Pallasın, baş­ka bir söylentiye göre de keçi Amaltheia’nın derisinden bir zırh yapmıştı. athena, aklın ve zekânın cesaret üstündeki etkisini temsil eder: zafer, ustaca ve [...]

içeriğin ilgililik derecesi: 68.60%


PHEİDİAS

PHEİDİAS, yunan heykeltıraşı (M.ö. 490′a doğr.-öl. 431), Atinalı Kharmides’in oğlu. önceleri resimle uğraştı, 470′ten önce de Myron ve Polykleitos ile Hegias’ın öğrenci­si oldu. Plateia (veya Plataia) tapmağı için çok büyük bir athena heykeli, Delphoi’de ise Miltiades onuruna bir anıt, Akropolis üzerinde bir Limni’li athena heykeli ve Perikles tarafından ısmarlanan bronzdan anıt­sal Promakhos athena heykeli yaptı. [...]

içeriğin ilgililik derecesi: 67.27%


DAUX (Georges)

DAUX (Georges), fransız arkeologu ve tarihçisi (Bastia 1899). Yüksek öğretmen okulunda okudu, edebiyat öğretmeni, sonra Sorbonne’da profesör oldu (1945-1950). Yunan dünyası üzerine geniş bilgisi dolayısıyla 1947′de, Birleşmiş Milletler Güvenlik konseyinin Balkan Soruşturma komisyonunda fransız heyeti başkanı, daha sonra, Atina fransız okulu müdürü oldu (1950). Eserleri: les Deux Trésors du Sanctuaire d’Athéna Pronaia (athena Pronaia Tapınağının [...]

içeriğin ilgililik derecesi: 66.13%


PROKHARİSTERİA

PROKHARİSTERİA i. (önek pro, ön ve kharizomai, şükrediyorum’dan yun. k.). Tanrıça athena’ya iyiliklerine önceden te­şekkür etmek için Atina’da ilkbaharda ya­rları şenlikler. (L)

içeriğin ilgililik derecesi: 61.22%


DİOMEDES

DİOMEDES. Yunan mitoloji. ilyada’nın ve Truva efsanesinin başlıca kahramanlarından biti. Aitolia asıllı Argos prenslerindendi. Truva savaşına katıldı, athena’nın himayesiyle birçok başarı kazandı. Odysseus ile birlikte Akhilleus’u bulmak için Skyros’a, daha sonra da Philoktetes’i aramak için Lemnos’a gitti. Yine Odysseus ile birlikte Truva’daki Palladion’u (tanrıça athena’nın kutsal heykeli) çaldı. Hektor ve Aineias’a karşı savaştı, Afrodit’i yaraladı [...]

içeriğin ilgililik derecesi: 60.38%


PHYE

PHYE (M. ö. VI. yy.), Peisistratos taraf­tarlarının athena diye tanıttıkları atinalı kadın çiçekçi; sürgünden dönen Peisistratos’u arabasıyle Atina’ya getirmişti. (L)

içeriğin ilgililik derecesi: 59.83%


ATHENAİON

athenaİON i. athena tapınağı. Atina’­da, hatiplerle şairlerin eserlerini okumak için toplandıkları tapınak. Roma’da, İmparator Hadrianus tarafından M.S. 135′e doğru aynı tarzda yapılmış bina. (athenaeum da denir.) [L]

içeriğin ilgililik derecesi: 59.31%


Traianus tapınağı

BERGAMA Traianus tapınağı. athena tapınağının ku­zeyindeki terasta beyaz mermerden, Korinthos üslûbunda inşa edilmiştir. Tapınağın kurulduğu yerde önceki devre ait bir toprak yapı olduğu biliniyor.

içeriğin ilgililik derecesi: 55.96%


AUGUSTALİS

AUGUSTALİS i. (lat. k.). XIII. yy. da, im­parator Friedrich II tarafından bastırılan al­tın para. (Ortaçağın bu güzel paraları Roma imparatorluğundakİ aureus’lardan kopya e-dildi; köşeleri Amalfi’de kazıldı.) [L]

içeriğin ilgililik derecesi: 55.80%


ALKİNOE

ALKİNOE. Yun. mit. Korint kralı Polybos’un kızı ve Amphilokhos’un karısı. Dokuyu­cu Nikandra’yı parasını ödemeden kovdu­ğu için, athena evlilik dışı bîr sevgi aşıla­yarak onu cezalandırdı ve vicdan azabına dayanamayan Alkinoe kendini denize attı. (L)

içeriğin ilgililik derecesi: 55.78%


Bergama Kütüphane

Bergama Kütüphane. athena tapınağının kuzey galerisine bitişik olan kütüphanede 200 000 tomarlık eser saklanıyordu. Bu eserler M. Antoninus tarafından İskenderiyeye gönde­rilmişti. Parşömen adlı kâğıt ilk defa bu kütüphane için yapılmıştır.

içeriğin ilgililik derecesi: 55.61%


APTEROS

APTEROS i. (a, bulzl. eki ve yun. pteron, kanat). Bazı tanrıların kanatsız olarak yapılmış heykellerine denir; meselâ Atina Akropolis’indeki Apteros zaferi. Bu aslında athena Nike’dir. Atina’dan uçup gitmesin diye kanatları kesilmiştir, (L)

içeriğin ilgililik derecesi: 55.29%


AVESTA

AVESTA, İsveç’te (Kopparberg), Dalalv üze­rinde kasaba; 9 600 nüf. Demir madeni ya­takları, paslanmaz çelik sanayii. 1644′ten 1831′e kadar krallığın bakır paraları bura­da basılırdı, (L)

içeriğin ilgililik derecesi: 54.69%


Bergama Tiyatro

BERGAMA Bergama Tiyatro. athena tapınağının batısında dik bir yamaca yaslanmıştır. 10 000 seyirci ala­bilecek büyüktüktedir. Bu tiyatro, bugüne kalan Eskiçağ tiyatrolarının en diklerinden biridir. Tiyatronun 80 oturma sırası vardır.

içeriğin ilgililik derecesi: 54.38%


ARAKHNE (örümcek)

ARAKHNE (örümcek), Lydia’lı efsanevi genç kadın. Bir boyacının kızıydı. Halıcılık sanatında athena’ya meydan okumağa kalkkıştı; buna kızan tanrıça onun eliğini parça­ladı. Arakhne de üzüntüsünden kendini astı ve örümcek haline geldi, (L) ARAKHTHOS. Bk. arta.

içeriğin ilgililik derecesi: 53.16%


ALKYONEUS

ALKYONEUS. Yun. mit. Uranos ile Gaia’nın oğlu, devlerle tanrı’ar arasındaki savaş­ta başlıca rolü oynadı. Herakles’in yirmi dört arkadaşını bir kaya altında ezdikten sonra, athena’nın attığı bir okla öldü. Üzüntüye kapılan kızları, kendilerini denize atıp birer martı oldular, (L)

içeriğin ilgililik derecesi: 51.92%


RİJKSDAALDER

RİJKSDAALDER i. Bazı kuzey ve orta avrupa devletlerinde basılmış değişik değerli eski gümüş para. (Kuzey ülkelerinde bu ad bazı paraları belirtmek için kullanıl­dı. Felemenk’te, rijksdaalder 2,5 florin de­ğerinde bir paradır.) [L]

içeriğin ilgililik derecesi: 51.64%


BECKER (Karl Wilhelm)

BECKER (Karl Wilhelm), eski paralar uzmanı, Gothe’nin dostu (Speyer 1772-Berlin 1830). Eski madenî paraları taklitteki ustalığıyle tanınır, (L)

içeriğin ilgililik derecesi: 51.58%


COCKERELL (Charles)

COCKERELL (Charles), ingiliz mimarı (Londra 1788-ay.y. 1863). Cambridge üniversitesi kitaplığını, Fitzwilliam Museum ve Oxford’da Taylorian building’i yaptı (1840). Üslûbu, Yunan ve Roma malzemesini Palladion’dan aldığı özelliklerle birleştirir, Aigina’da (athena tapınağı alınlığını), Phigali’de ilgi çekici eserler buldu ve arkeoloji ile ilgili birçok kitap yazdı. 1836′da akademide görev aldı. 1840′ta mimarlık profesörü oldu. (L)

içeriğin ilgililik derecesi: 48.45%


AGORAKRİTOS Paroslu

AGORAKRİTOS Paroslu, M.Ö. V. yy. so­nu yunan heykeltraşı, Phidias’ın öğrencisi. En tanınmış eseri, Rhamnus’daki, mermer­den yapılmış muazzam Nemesis heykelidir (420′ye doğr.). Kaidesindeki friz, Leda ta­rafından Nemesis’e götürülen Helena’yı gös­terir. Beotia’da Koroneia tapınağı için tunçtan bir athena ve bir Zeus-Hades yap­mıştır. Üslûbu. Phidias’ınkine, ayırt edile­meyecek kadar benzer, (L)

içeriğin ilgililik derecesi: 48.29%


Bergama Arkeoloji

•Bergama Arkeoloji, Araştırmalar ve kazılar. Alman mühendislerinden K. Humann’ın Ber­gama’da yaptığı kazıda bulduğu Zeus suna­ğına ait bazı yüksek kabartmaları Berlin’e göndermesi üzerine 1878′de Berlin müzeleri adına Bergama akropolünde büyük çapta arkeolojik kazılara başlandı. 1886′ya kadar devam eden bu kazılarla Zeus sunağı, athena tapınağı, Traianeum, 1900-1914 ara­sına rastlayan ikinci büyük çalışma devre­sinde; agora, Attalos’un evi gibi [...]

içeriğin ilgililik derecesi: 46.94%


CASANOVA (Paul)

CASANOVA (Paul),’ fransız para uzmanı ve doğu dilleri bilgini (Orléansville 1861-Kahire 1926). Meslek hayatını Mısır’da ve Fransız Millî kütüphanesinin madalyalar bölümünde geçirdi. En önemli eseri, Henri Lavoix tarafından başlanmış olan Müslüman Paraları Katalogu’dur. Kahire Arkeoloji enstitüsünde müdür yardımcısı, sonra da Collège de France’ta profesör oldu. (L)

içeriğin ilgililik derecesi: 46.57%


Konu ile ilgili diğer ifadeler.:


Kaynak: Ansiklopedik Bilgi